číslo účtu MPP 9999922/0800

Cíl kampaně

Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny.

Cílem kampaně je:

  • Vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk).
  • Vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů).
  • Zajistit těmto pozemkům vhodnou péči.
  • Propagovat myšlenku pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti.

Lokální kampaně:

Kromě celostátní sbírky, která slouží jako „pohotovostní fond“ pro drobné akutní výkupy, běží pod hlavičkou Místa pro přírodu několik dlouhodobých lokálních projektů. Chcete-li přispět konkrétně na některý z těchto projektů, připište ke své platbě na konto Místa pro přírodu (9999922/0800) příslušný specifický symbol.

  • Zachraň les – nejstarší z lokálních kampaní, jejíž cílem je vytvoření „soukromé lesní rezervace“ Ščúrnica v Bílých Karpatech (specifický symbol 103)
  • Obnova luk v Pomoraví – unikátní projekt na obnovu v minulosti zdevastovaných údolních luk a starých říčních ramen na středním Pomoraví. první lokalitou, kde je tento projekt realizován, je Vlčí hrdlo nedaleko Bzence (specifický symbol 109)

Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.