číslo účtu MPP 9999922/0800

Zachráněné lokality

Přehled zachráněných lokalit:

Zobrazit Místo pro přírodu – vykoupené lokality na větší mapě

Bělá – Botanicky pozoruhodná lokalita v Bouzovské vrchovině na střední Moravě. Komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin.
více informací »

Cihelna Chmeliště – Opuštěná cihelna na Kutnohorsku s několika jezírky, v nichž žije řada pozoruhodných živočichů a jedna vzácná masožravá rostlina – bublinatka.
více informací »

Čtyřicítka – Dobře zachované lesní rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů na Jindřichohradecku.
více informací »

Dobšena – Stráž – Typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat a přilehlý les postupně převáděný ze smrčiny na přírodě blízký karpatský les.
více informací »

Hořečková stráň u Vřešťova – K západu ukloněná teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým, v Podkrkonoší severovýchodně od Velkého Vřešťova.
více informací »

Chvojnov – Plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci nedaleko Jihlavy jsou základem pro připravovanou revitalizaci, která umožní návrat řadě mokřadních ptáků a dalších vzácných živočichů.
více informací »

Ještěrčí ráj – Teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin nad levým břehem Labe u vsi Brod.
více informací »

Jindřišské údolí – Romantické údolí na Jindřichohradecku se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, se skalami a nivními loukami je domovem řady vzácných druhů rostlin, zvířat, hmyzu i hub.
více informací »

Jinošovské údolí – Malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky a podmáčenými loukami, kde roste řada zajímavých rostlin a žije desítky druhů ptáků.
více informací »

Kamenec – Louky, křoviny a skalnaté stráně v údolí Radnického potoka na Rokycansku, které jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu, mimo jiné i dvou celoevropsky chráněných modrásků.
více informací »

Krajina útulná – Mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků na Frýdlantsku reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života. Krajina útulná je součástí projektu „Žijící skanzen“.
více informací »

Kupsova skála – Lokalita vzácného lýkovce jedovatého na Podblanicku.
více informací »

Lipiny – Botanicky a entomologicky cenné stepní stráně na okraji Ždánického lesa na jižní Moravě.
více informací »

Milská stráň – Lesostepní stráň v oblasti Džbánu na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje je známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových. Roste zde však i celá řada dalších vzácných a chráněných rostlin.
více informací »

Na ostrově – Lokalita s hojným výskytem jalovce obecného na Podblanicku.
více informací »

Na pramenech – Malé lesní rašeliniště na Podblanicku s výskytem chráněné masožravé rosnatky okrouhlolisté.
více informací »

Nad Svitákem – Rašelinná louka s řadou vzácných rostlin a živočichů na Jihlavsku.
více informací »

Opičák – Bývalá cihelna s řadou jezírek a tůní, dnes porostlá lesem lužního charakteru. Významné útočiště zejména obojživelníků a ptáků uvnitř liberecké aglomerace.
více informací »

Ospělov – Mokřadní louka v Bouzovské vrchovině na střední Moravě s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin.
více informací »

Střelenská louka – Jedna z posledních zachovaných extenzivně obhospodařovaných luk v Podkrušnohoří, v těsném sousedství zástavby vsi Střelná. Cenná mimo jiné výskytem několika silně ohrožených mokřadních rostlin.
více informací »

Ščúrnica – Komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech, který postupně vracíme přírodě.
více informací »

Triangl – Zajímavý kousek přírody takřka uprostřed Prahy. Jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem desítek druhů živočichů – hlavně obojživelníků a ptáků.
více informací »

U Kapličky – Čtyři lesní rybníčky s bohatými populacemi obojživelníků (blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý, čolek obecný, čolek velký)  západně od Toužimi.
více informací »

U Kuchyňky – Zajímavá louka, trochu vlhká, trochu suchá, na Třebíčsku.
více informací »

V Lyngu – Lužní les v nivě řeky Olzy s výskytem řady vzácných druhů živočichů (páchník hnědý, kuňka žlutobřichá, morčák velký, orel mořský, sluka lesní…).
více informací »

V Seči – Jeden z posledních biologicky cenných, intenzivním rybářstvím nezničených rybníků na Jihlavsku.
více informací »

Velká Homolka – Entomologicky významná stráň s krásným výhledem v Pošumaví, na okraji Vimperka.
více informací »

Vlčí hrdlo – Pozemky nedaleko Bzence, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky a staré říční rameno.
více informací »

Zázmoníky – Botanicky pozoruhodné lesostepní stráně na jižní Moravě nedaleko Hustopečí.
více informací »

Zbytka – Botanicky cenná mozaika luk, lesíků a mokřadů u Bohuslavic nad Metují.
více informací »


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 745 388 Kč (23.4.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
143 hektarů na 32 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.