číslo účtu MPP 9999922/0800

Milská stráň

Botanicky cenná lesostepní stráň. Jedna z nesmírně cenných lokalit na opukových stráních oblasti Džbánu na pomezí středních a severních Čech. Tvoří ji pestrá mozaika bývalých pastvin, teplomilných křovin, vápnomilné květnaté bučiny a opukovými sutěmi na odvalech starých lomů, kde lze naopak nalézt populace chladnomilných druhů rostlin i živočichů.

v květnu vykvétají na Mislké stráni stovky vstavačů nachových (foto archiv ČSOP Launensia)dobrovolníci se o Milskou stráň starají již několik desetiletí (foto archiv ČSOP Launensia)vstavače nachové mají nesmírně proměnlivé květy (foto Jan Moravec)orlíček obecný - růžová forma (foto Jan Moravec)

Význam

Známá je zejména silná populace vstavače nachového, čítající několik tisíc kusů (největší v Čechách). Není však zdaleka jedinou zdejší vzácností. Tento náš největší vstavač je zde doprovázen dalšími orchidejemi, jako například okroticí bílou, bradáčkem vejčitým, vemeníkem dvoulistým či několika druhy kruštíků. Za zmínku stojí také výskyt lilie zlatohlavé, hvězdnice chlumní, bělozářky větevnaté, sasanky lesní, hořce brvitého, dřínu obecného a chladnomilných druhů rostlin jako je zimostrázek alpinský. V průběhu posledních desetiletí zde byla pravidelně pozorována cikáda chlumní, ropucha obecná, skokan štíhlý, rosnička obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, ale i užovka hladká, zmije obecná a dříve také mlok skvrnitý.

Historie

Kdysi zde drobné lůmky, políčka, malé sady, chmelnice a pastviny. Již poč. 20. stol. zde botanici zaznamenali celou řadu vzácných druhů rostlin. Ochranářské aktivity se datují od počátku 80. let dvacátého století, kdy se zde již téměř nehospodařilo. Členové rakovnické a lounské organizace ČSOP se tehdy pustili do odstraňování nežádoucích dřevin či kosení travních porostů. Jen díky této mnohaleté péči se zde povedlo udržet ono nesmírné druhové bohatství. I to, že se povedlo část lokality vyhlásit v roce 1988 chráněným přírodním výtvorem, je zásluhou těchto nadšenců. Dnes je Milská stráň chráněna v kategorii přírodní rezervace, zároveň je evropsky významnou lokalitou.

Od roku 1998 působí na lokalitě Pozemkový spolek Launensia.

Prvních 1,58 ha pozemků se zde povedlo vykoupit v roce 2008, dalších 1,54 ha v roce 2018. Vykoupené pozemky netvoří souvislou plochu, leží převážně v přírodní rezervaci, částečně však i mimo ni.

Péče o lokalitu

Především kosení.

Přístup

Z obce Milý vede po severním (horním) okraji rezervace modrá turistická značka směr Bilichov. Část s výskytem vstavačů nachových je však přístupná zespodu; horní okraj lokality je takřka neprůchodný. Z Milého se vydejte po žluté turistické značce směr Srbeč a poté, co kousek za vsí odbočí vpravo, pokračujte rovně a na vhodném místě odbočte z cesty po mezi či pěšině ke stráni, kterou vidíte vlevo od vás.

Zobrazit místo Milská stráň na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Launensia, ZO ČSOP Launensia, Družstevní 408/23, 400 07 Ústí nad Labem, tel.: 606 935 046, e-mail: info@launensia.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.