číslo účtu MPP 9999922/0800

V Lyngu

Lužní les v nivě řeky Olzy (Olše) s výskytem řady vzácných druhů živočichů. Porosty se rozkládají na levém břehu Olzy. Součástí pozemků i částečně regulovaný potok Mlýnka, levostranný přítok Olzy, malý kousek vlastní řeky, zpustlý sad a malé bezlesé enklávy.

V Lyngu - česnek medvědí (foto Jan Moravec)V Lyngu (foto Jan Moravec) (1)V Lyngu - kakost hnědočervený (foto Jan Moravec)V Lyngu -orel mořský (foto Jan Moravec)V Lyngu - kyprej (foto Jan Moravec)V Lyngu -střevlík měděný (foto Jan Moravec)V Lyngu - netýkavka žláznatá (foto Jan Moravec)V Lyngu - střemcha hroznovitá (foto Jan Moravec)

Význam

Lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin (především topoly, vrby a duby, v keřovém patře střemchy…) jsou domovem řady vzácných živočichů – mimo jiné více jak čtyř desítek druhů brouků, uvedených v Červeném seznamu (průzkumem v roce 2022 překvapivě nebyl potvrzen předpokládaný výskyt páchníka hnědého, který se vyskytuje v okolí), minimálně dvou druhů „velkých“ střevlíků (rod Carabus), kuňky žlutobřiché, morčáka velkého, orla mořského, datla černého či sluky lesní. Z botanického pohledu jde na části lokality o klasickou hájovou květenu s plicníkem tmavým, kostivalem hlíznatým, kakostem hnědočerveným, hluchavkou skvrnitou či podbílkem šupinatým, na jiných místech jsou porosty česneku medvědího. Z vzácnějších druhů zde lze nalézt krtičník hlíznatý, měsíčnici vytrvalou či sněženku podsněžník. Významná je existence několika starých stromů „čistého“ topolu černého.

Pozemky jsou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší a evropsky významné lokality Niva Olše – Vernéřovice.

V Lyngu - páchník hnědý (foto Petr Kočárek)V Lyngu - plicník tmavý (foto Jan Moravec)V Lyngu - stíněnka hnědočervená (foto Jan Moravec)V Lyngu - střemcha hroznovitá (foto Jan Moravec)

Historie

Ještě v 1. polovině 20. stol. zde byly převážně pastviny s rozptýlenou zelení, která dnes tvoří kostru lesních porostů. Během 2. pol. 20. století se zde samovolně vytvořil lužní les, který dnes patří k nejhodnotnějším luhům v oblasti.

Pozemky, které se staly základem „soukromé rezervace“, patřily firmě, která se dostala do likvidace a svůj majetek musela rozprodat. Byla si vědoma přírodní hodnoty těchto pozemků a proto je nabídla Českému svazu ochránců přírody. Jelikož z okolí v té době již byly známy případy, kdy podobné porosty byly zcela vykáceny (administrativně nejde o les!), neváhali jsme ani chvíli a roku 2008 koupili v rámci kampaně Místo pro přírodu téměř 1,5 ha pozemků, rozdělených do dvou samostatných částí.. Roku 2018 byla lokalita rozšířena o dalších více jak půl hektaru pozemků, které pro účely ochrany přírody darovala paní Lenka Boturová. Další 3 hektary pozemků byly přikoupeny v roce 2019, další výkup (spoluvlastnictví) proběhl v roce 2021 a zatím poslední (2,7 ha) v roce 2023. Vykoupené pozemky tvoří v současné době čtyři oddělené enklávy o rozloze 15 ha.

Lokalitu měl z počátku ve správě Pozemkový spolek Olza, roku 2017 převzal péči Pozemkový spolek Cieszynianka.

Péče o lokalitu

Porosty jsou ponechávány více méně v bezzásahovém režimu, pouze jsou prováděny drobná opatření ke zvyšování hnízdních možností ptactva (instalace ptačích budek, umělých hnízdních nor…). Na jaře 2023 bylo díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia a Norských fondů realizováno vytvoření třech mělkých periodických tůní, především jako biotop pro kuňku obecnou a pro zasakování srážkové vody. Invazivní rostliny (křídlatka, netýkavka žláznatá) jsou redukovány pouze ve velmi omezené míře, neboť cenné fenomény lokality neohrožují a lokální zásahy bez řešení problému v celém povodí nemají valný význam.

V Lyngu (foto Jan Moravec)V Lyngu (foto Jan Moravec)V Lyngu (foto Tomáš Krajča)V Lyngu (foto Tomáš Krajča)

Přístup

Lokalita leží severně od Dětmarovic, za areálem elektrárny. Chcete-li lokalitu navštívit, můžete areál elektrárny obejít buď zleva směrem k areálu štěrkovny a za kolejištěm vlečky vpravo po bývalé rybniční hrázi (přírodní památka Niva Olše – Věřňovice), nebo zprava po cyklotrase č. 6257. Severozápadní část lokality leží při břehu Mlýnky, v bezprostředním okolí cyklostezky, a je označena informační cedulí. střední část – fakticky nepřístupnou, neb zde nejsou žádné cesty – tvoří lesní porost asi 300 m jihovýchodněji, proti proudu Olše. Třetí, jihovýchodní částí prochází cesta, které se od cyklostezky odpojuje na východním okraji areálu elektrárny a od pobřežní cesty při Olze nedaleko pod místem, kde se řeka stává státní hranicí.

Zobrazit místo V Lyngu na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Cieszynianka, ZO ČSOP Cieszynianka, Dolní Marklovice 58, 735 72 Petrovice u Karviné, tel.: 733 384 944, e-mail: cieszynianka.csop@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.