číslo účtu MPP 9999922/0800

V Lyngu

Lužní les v nivě řeky Olzy (Olše) s výskytem řady vzácných druhů živočichů. Porosty se rozkládají na levém břehu Olzy. Součástí pozemků i částečně regulovaný potok Mlýnka, levostranný přítok Olzy, a malý kousek vlastní řeky.

Význam

Lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin (především topoly a duby, v keřovém patře střemchy…) jsou domovem řady vzácných živočichů – mimo jiné páchníka hnědého, kuňky žlutobřiché, morčáka velkého, orla mořského či sluky lesní. Pozemky jsou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Historie

Ještě v 1. polovině 20. stol. zde byly převážně pastviny s rozptýlenou zelení, která dnes tvoří kostru lesních porostů. Během 2. pol. 20. století se zde samovolně vytvořil lužní les, který dnes patří k nejhodnotnějším luhům v oblasti.

Pozemky, které se staly základem „soukromé rezervace“, patřily firmě, která se dostala do likvidace a svůj majetek musela rozprodat. Byla si vědoma přírodní hodnoty těchto pozemků a proto je nabídla Českému svazu ochránců přírody. Jelikož z okolí v té době již byly známy případy, kdy podobné porosty byly zcela vykáceny (administrativně nejde o les!), neváhali jsme ani chvíli a roku 2008 koupili v rámci kapaně Místo pro přírodu téměř 1,5 ha pozemků, rozdělených do dvou samostatných částí..

Roku 2018 byla lokalita rozšířena o dalších více jak půl hektaru pozemků, které pro účely ochrany přírody darovala paní Lenka Boturová.

Lokalitu měl ve správě z počátku Pozemkový spolek Olza, roku 2017 převzal péči Pozemkový spolek Cieszynianka.

Péče o lokalitu

Porosty jsou ponechávány více méně v bezzásahovém režimu, pouze jsou prováděny drobná opatření ke zvyšování hnízdních možností ptactva (instalace ptačích budek, umělých hnízdních nor…), předpokládáme též vybudování několika tůní pro obojživelníky. Invazivní rostliny (křídlatka, netýkavka žláznatá) jsou redukovány pouze ve velmi omezené míře, neboť cenné fenomény lokality neohrožují a lokální zásahy bez řešení problému v celém povodí nemají valný význam.

Přístup

Lokalita leží severně od Dětmarovic, za areálem elektrárny. Chcete-li lokalitu navštívit, můžete areál elektrárny obejít buď zleva směrem k areálu štěrkovny a za kolejištěm vlečky vpravo; poté, co brodem překročí Mlýnku zahnete vlevo; a nebo zprava , po cyklostezce z Dětmarovic podél Mlýnky. Západní část lokality při břehu Mlýnky je označena informační cedulí, druhou část – fakticky nepřístupnou, neb zde nejsou žádné cesty – pak tvoří lesní porost asi 300 m východněji, proti proudu Olše.

Zobrazit místo V Lyngu na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Cieszynianka, ZO ČSOP Cieszynianka, Dolní Marklovice 268, 735 72 Petrovice u Karviné, tel.: 732 758 421, e-mail: cieszynianka.csop@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 419 334 Kč (20.8.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
143 hektarů na 32 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.