číslo účtu MPP 9999922/0800

V lyngu

Lužní les v nivě řeky Olše (Olzy) s výskytem řady vzácných druhů živočichů. Porosty se rozkládají na levém břehu Olše. Součástí pozemků i částečně regulovaný potok Mlýnka, levostranný přítok Olše.

Význam

Lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin jsou domovem řady vzácných živočichů – mimo jiné páchníka hnědého, kuňky žlutobřiché, morčáka velkého, orla mořského či sluky lesní. Pozemky jsou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Historie

Pozemky patřily firmě, která se dostala do likvidace a svůj majetek musela rozprodat. Byla si vědoma přírodní hodnoty těchto pozemků a proto je nabídla Českému svazu ochránců přírody. Jelikož z okolí v té době již byly známy případy, kdy podobné porosty byly zcela vykáceny (administrativně nejde o les!), neváhali jsme ani chvíli.

Péče o lokalitu

Porosty jsou ponechávány více méně v bezzásahovém režimu, pouze jsou prováděny drobná opatření ke zvyšování hnízdních možností ptactva (instalace ptačích budek, umělých hnízdních nor…), předpokládáme též vybudování několika tůní pro obojživelníky. Invazivní rostliny (křídlatka, netýkavka žláznatá) jsou redukovány pouze ve velmi omezené míře, neboť cenné fenomény lokality neohrožují a lokální zásahy bez řešení problému v celém povodí nemají valný význam.

Přístup

Lokalita leží severně od Dětmarovic, za areálem elektrárny. Chcete-li lokalitu navštívit, můžete areál elektrárny obejít buď zleva směrem k areálu šterkovny a za kolejištěm vlečky vpravo; poté, co brodem překročí Mlýnku zahnete vlevo; a nebo zprava , po cyklostezce z Dětmarovic podél Mlýnky. Západní část lokality při břehu Mlýnky je označena informační cedulí, druhou část – fakticky nepřístupnou, neb zde nejsou žádné cesty – pak tvoří lesní porost asi 300 m východněji, proti proudu Olše.

Zobrazit místo V lyngu na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Olza, ZO ČSOP Olza, Závada 198, 735 72 Petrovice u Karviné, tel.: 602 500 588, e-mail: csop.olza@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 602 053 Kč (17.8.18)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
137 hektarů na 29 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.