číslo účtu MPP 9999922/0800

Bělá

Botanicky pozoruhodná lokalita v Bouzovské vrchovině na střední Moravě. Komplex slatinných a suchých luk v údolí potoka Bělé (pravostranný přítok říčky Nectavy) asi 2,5 km jižně od vsi Kladky. Mozaiku společenstev doplňují břehové porosty olší a vrb. Součást přírodního parku Kladecko.

orchidejBělávraní okoprvosenkaBěláostřiceokoostřice

Význam

Na lokalitě se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejpozoruhodnější je bohatá druhová skladba ostřic (chráněná ostřice Davallova, ostřice latnatá vytvářející typické přes metr vysoké bochníky, silně ohrožená ostřice odchylná, ostřice stinná, v sušší části pak silně ohrožená ostřice ptačí nožka…) – mimochodem, roste tu i jediný v současné době známý živý kříženec ostřice odchylné a ostřice latnaté v České republice! Dále zde nalezneme například chráněnou orchidej prstnatec májový, nenápadnou vzácnou kapradinu hadí jazyk, pampeliškám podobnou škardu ukousnutou, upolín nejvyšší, suchopýr širolistý, oba druhy prvosenek, ocúny, v sušší části pak na podzim modře rozkvétají ohrožené hořce brvité. Ze živočichů zde žijí mimo jiné celoevropsky chránění motýli ohniváček černočárný, modrásek bahenní a modrásek očkovaný, ropuchy, užovky….

Historie

V minulosti byly louky pravidelně koseny, částečně pravděpodobně jako stelivové (méně kvalitní tráva), suší část byla využívána snad i jako pastvina. Obhospodařování ustalo koncem 80. let, louky začaly ruderalizovat a postupně zarůstat náletovými dřevinami. O nejcennější půlhektar v západní části lokality začali pečovat v roce 1996 dobrovolníci z místní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladky – hlavní zásluhu na tom měl tehdejší dlouholetý předseda organizace MVDr. Jaromír Menšík. Část lokality byla vyhlášena jako významný krajinný prvek. Uvažovalo se též o vyhlášení přírodní památkou, k tomu však nikdy nedošlo.

V těsném sousedství lokality byl v 70. letech minulého století postaven dnes zpustlý areál hotelu Upolín (tehdy středisko SSM). Při jeho výstavbě byla silně narušena část lokality výstavbou koupaliště a hřiště. Existovalo vážné riziko, že obnova jeho činnosti s sebou přinese další tlak na komerční využití okolí – budování dalších hřišť, parkovišť, bungalovů… Proto jsou pozemky na lokalitě od roku 2005 postupně v rámci kampaně Místo pro přírodu vykupovány.

Majetkové vztahy

Český svaz ochránců přírody zde v současné době vlastní či spoluvlastní 4,1 ha (pozemky č. 720/2, 742/1, 749/2, 749/4, 749/6, 749/8, 749/9, 749/10 a 751/2 a nadpoloviční podíl na pozemku 749/3 v k.ú. Kladky), vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu. Pozemek č. 749/1 (0,94 ha) má místní pozemkový spolek pronajatý od obce Kladky.

Péče o lokalitu

Větší část pozemků je pravidelně kosena. Louky jsou postupně obnovovány i na dříve degradovaných (zarostlých) částech. Na části plochy je zachovávána mokřadní olšina, podél potůčku břehové porosty. Na botanicky méně cenných místech bylo vybudováno několik tůní.

Přístup

Nejlépe je vyrazit ze železniční stanice Šubířov na trati z Prostějova do Chornice. K lokalitě vás dovede po cca 1,5 km naučná stezka Kladecko spolu se žlutou turistickou značkou. Na okraji lokality se nachází 3. zastávka naučné stezky.

Zobrazit místo Bělá na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Prostějovsko, Regionální sdružení ČSOP Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, tel.: 582 338 278, e-mail: iris@iris.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.