číslo účtu MPP 9999922/0800

Kamenný Dvůr

Pestrá mozaika mokřadních biotopů nedaleko Kynšperka nad Ohří.

Kamenný-Dvůr-pěchava-slatinná-foto-Jan-MoravecKamenný-Dvůr-prstnatec-májový-foto-Jan-MoravecKamenný-Dvůr-Rašeliník-foto-Jan-Moravec

Význam

Lokalita je tvořena mozaikou stanovišť s různým stupněm zamokření, z nichž za nejcenněší jsou vápnitá mechová slatiniště, což je biotop v západní polovině ČR velmi vzácný. Z dalších biotopů jsou zastoupeny především střídavě vlhké louky s vysokou pokryvností čertkusu lučního, vlhké pcháčové louky a tužebníková lada, podmáčené olšiny i malé fragmenty rašelinišť.  Nejvýznamnějším druhem na lokalitě je kriticky ohrožená pěchava vápnomilná – jde o jediný známý výskyt této trávy v západních Čechách. Z dalších druhů rostlin na lokalitě rostou ostřice Davallova, ostřice blešní, vachta trojlistá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní či tučnice obecná. Předpokládá se výskyt i řady zajímavých druhů bezobratlých (např. měkkýši, denní motýli), podrobný průzkum území však doposud nebyl zpracován.

Historie

Lokalita byla v minulosti pravděpodobně obhospodařována jako trvalý travní porost nebo pastvina. V katastru je vedena jako vodní plocha, není však známo, že by zde někdy v minulosti býval rybník. Botanická hodnota lokality byla objevena v roce 2001 v rámci průzkumu plánované trasy dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu. Na základě nálezu pěchavy vápnomilné byl projekt dálnice upraven tak, aby nezasáhl do vodního režimu lokality, lokalita však nezískala žádný stupeň zákonné ochrany. Z důvodu obtížné dostupnosti byla hospodářsky nevyužívána a postupně zarůstala náletovou zelení, především olšemi, k degradaci docházelo též hromaděním stařiny. V roce 2021 pozemek o výměře 1,3 ha koupil v rámci kampaně Místo pro přírodu Český svaz ochránců přírody.

Péče o lokalitu

Bezprostředně po výkupu výřezy náletových dřevin a odstranění nahromaděné stařiny, v následných letech mozaikové kosení na vybraných částech pozemku, zejména v místech s výskytem pěchavy slatinné, prstnatců a dalších vzácných lučních druhů. Management zbytku pozemku bude průběžně upřesňován na základě dalších biologických průzkumů.

Přístup

Lokalita se nachází jižně od Kynšperku nad Ohří. Teoreticky je přístupná od silnice spojující osadu (zámek) Kamenný Dvůr s obcí Dobroše, vzhledem k charakteru terénu je však přístup dosti obtížný.

Zobrazit místo Kamenný Dvůr na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Kynšpersko, Český svaz ochránců přírody Kynšpersko, Náměstí 5. května 181/2, Kynšperk nad Ohří, 35751, tel.: 608 538 991, e-mail: csop.kynspersko@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.