číslo účtu MPP 9999922/0800

Cihelna Chmeliště

Opuštěná cihelna s několika jezírky, v nichž žije řada pozoruhodných živočichů a jedna masožravá rostlina.

Bublinatka jižní Utricularia australis květ (foto Martin Starý)Chmeliště (foto Stanislava Bartošová)Rosnička zelená Hyla arborea (foto Martin Starý)Zlatohlávek Oxythyrea funesta (foto Martin Starý)Šídlo rákosní Aeshna affinis (foto Martin Starý)Cihelna Chmeliště vodní plochy (foto Jan Moravec)Mláďata motáka pochopa Circus aeruginosus (foto Martin Starý)Bublinatka jižní Utricularia australis lapací měchýřky (foto Martin Starý)

Význam

V bývalé cihelně se přirozenou sukcesí vytvořilo unikátní společenstvo, zahrnující nejen několik různě velkých a hlubokých jezírek s přilehlými mokřady a křovinami, ale i suché výslunné stráně na svazích těžební jámy. Díky tomu se zde na malém prostoru vyskytuje nebývalé množství zajímavých živočišných druhů, nemajících v širokém okolí obdoby.

Z hmyzu je nejlépe prozkoumána skupina vážek: v roce 2009 a 2010 zde bylo zjištěno 26 druhů , z toho šest (šídlatka tmavá, šídlatka hnědá, šidélko malé, šídlo rákosní, vážka hnědoskvrnná, vážka žíhaná) je uvedeno v Červeném seznamu. Z dalších zajímavějších druhů hmyzu byl zjištěn zlatohlávek tmavý. Na suchých, řídce porostlých plochách v okolí jezírek se hojně vyskytuje svižník polní. Významné jsou také populace obojživelníků (čolek velký, čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, zelení skokani, ropucha obecná a ropucha zelená). Z plazů tu lze potkat užovku obojkovou, slepýše křehkého a ještěrku obecnou. Z vzácnějších ptáků hnízdí v litorálních porostech moták pochop, v křovinách ťuhýk obecný, hnízdní výskyt zde byl zjištěn i u kulíka říčního. Mokřady využívá jako loviště ledňáček říční,hnízdící nedaleko na potoku. Na tahu zde byli pozorováni např. bekasína otavní, vodouš bahenní, zalétá sem též ostříž lesní a včelojed lesní.

Ze zajímavějších rostlin se zde vyskytuje masožravá bublinatka.

Historie

Těžba v této části cihelny byla ukončena asi začátkem 90. let 20. stol. Její plocha měla být rekultivována a navrácena zemědělskému využití. Jelikož k tomu však bezprostředně po ukončení těžby nedošlo, jámu osídlila samovolně divoká příroda. Když se začalo o rekultivaci (tady zavezení bývalé cihelny) opět mluvit, již by toto znamenalo velkou újmu pro přírodu. Proto byla nejcennější část cihelny v roce 2010 vykoupena.

V roce 2013 byly konečně úspěšně ukončeny 13 let trvající snahy o změnu rekultivačního plánu, která definitivně ukončila riziko zavezení lokality.

Pro uchování hodnot lokality je nutno občas provést radikální zásahy odstraňující náletové dřeviny a obnovující zazemňující se tůně. Poslední takový rozsáhlý zásah proběhl ve druhé polovině roku 2023, kdy byly obnoveny tři tůně v západní části lokality, odstraněny náletové dřeviny asi na třetině plochy a na části plochy stržen drn. Finančně i technicky náročný zásah byl hrazen z prostředků Nadačního fondu Veolia a státu (financováno v rámci NextGenerationEU).

Majetkové vztahy

Český svaz ochránců přírody vlastní čtyři pozemky v severní části dobývacího prostoru – 35/2, 35/19, 124/37 a 124/47 – tvořící souvislé území o celkové výměře 3,7 ha a zahrnující nejcennější část bývalé cihelny.

Péče o lokalitu

Pro zachování nejcennějších druhů, které se v bývalé cihelně vyskytují, je potřeba „zastavit sukcesi“ – tedy částečně redukovat křoviny a rákosiny, které celou plochu postupně zarůstají, a zanášející se tůňky občas prohloubit či na vhodném místě vytvořit novou, aby na lokalitě bylo vždy dostatečné množství vodních ploch různých hloubek a v různém stádiu zarůstání. Část pole, která do vykoupených pozemků zasahuje, chceme osít trávou, od zbytku pole oddělit pásem křovin a případně i zde vytvořit nějakou tůň. Zvažuje se citlivé zpřístupnění lokality veřejnosti – vybudování naučné stezky, ptačí pozorovatelny či na vhodném místě povalového chodníku pro snazší pozorování vodních živočichů; to však přichází v úvahu až po zrušení dobývacího prostoru.

Užovka obojková Natrix natrix (foto Martin Starý)Křemenáč osikový cihelna Chmeliště (foto Jan Moravec)Karbinec evropský cihelna Chmeliště (foto Jan Moravec)Skokan Rana sp. (foto Zdeněk Vrbata)

Přístup

K lokalitě se pohodlně dostanete po silnici z Chmeliště směrem na Žíšov. Od železniční zastávky Chmeliště je to něco málo přes půl kilometru.

Zobrazit místo Cihelna Chmeliště na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Denemark, o.s. Denemark, Braunova 168, 284 01 Kutná Hora, tel.: 777 833 423, e-mail: martin.kh@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.