číslo účtu MPP 9999922/0800

Triangl

Pouhých 6 km od centra Prahy, v sevření mezi sídlištěm Skalka a hostivařskou průmyslovou zónou, skrytá za náspy železničních tratí, se nachází malá oáza přírody uprostřed města. Asi 2 ha velká trojúhelníková plocha, sevřená ze všech stran železničními tratěmi (odtud název Triangl) je porostlá z větší části křovinami a starými stromy. Středem protéká Slatinský potok, při němž je asi 15 arů velký mokřad s jezírkem. Severně od něj leží menší louka. V západní části je zrekultivovaná navážka stavební suti.

Triangl (foto Jan Moravec)Triangl - ropucha obecná (foto Jan Moravec)Triangl - barvínek menší (foto Jan Moravec)Triangl (foto Lucie Matulová)

Význam

Toto území je zajímavé především velkou druhovou pestrostí obratlovců. V tůni žije sedm druhů obojživelníků, z nichž nejzajímavější je celoevropsky chráněná kuňka ohnivá. V křovinách a rákosinách se vyskytuje na 40 druhů ptáků, z nichž většina zde též hnízdí. Z pravidelných obyvatel je nejzajímavější jistě slavík, za zmínku stojí i rákosník zpěvný, několik druhů pěnic či mlynařík dlouhoocasý, z občasných návštěvníků pak moudivláček lužní.

Triangl je zajímavý i z hlediska krajinářského – zejména malebné partie při jezírku s doupnými vrbami jsou v okolí Prahy poměrně ojedinělé. Při hodnocení významu Trianglu je nutné mít vždy na paměti, že jde o zelenou oázu uprostřed sídlišť, továren a frekventovaných dopravních tepen.

Historie

Lokalita byla postupně třemi železničními tratěmi (trať Praha – České Budějovice, trať Praha Vršovice – Praha Malešice a spojka těchto tratí) oddělena od okolí a tím uchráněna od zástavby (továrny hostivařské průmyslové zóny sahají těsně za násep českobudějovické trati). V 70. letech však na části lokality začala vznikat navážka stavební suti, kterou se naštěstí povedlo zastavit a rekultivovat.

Od roku 1991 začala o lokalitu na popud místních občanů pečovat místní organizace ČSOP Botič – Rokytka. Odstranila skládky a několika technickými opatřeními zabezpečila vodní režim v jezírku. Provádí zde pravidelné zoologické průzkumy, na jejichž základě se podařilo v roce 2001 prosadit zařazení Trianglu mezi významné krajinné prvky. Zatím vyvrcholením snah o záchranu Trianglu bylo odkoupení klíčového pozemku s jezírkem (0,15 ha) v rámci kampaně Místo pro přírodu v září 2003 do majetku ČSOP.

Péče o lokalitu

Soustavnou péči vyžaduje zejména jezírko. Je mělké, zarůstá orobincem a zanáší se bahnem. Aby bylo zachováno jako domov mnoha obojživelníků i jako prvek zvyšující pestrost zdejší přírody, je třeba pravidelně likvidovat část porostu orobince a jednou za několik let odstranit z jezírka usazeniny bahna. Samozřejmostí je pravidelný úklid, neb každé takovéto „nevyužité“ místo ve městě přímo svádí k zakládání černých skládek.

Specifikem „péče“ o lokalitu v Praze je pak hlídání a připomínkování územního plánu, který některými záměry Triangl přímo ohrožuje. Vlastnictví nás v této záležitosti staví do mnohem výhodnější pozice, než bychom měli jako „obyčejné“ občanské sdružení.

Triangl (foto Jan Moravec) Triangl (foto Lucie Matulová)Triangl - štětička větší (foto Jan Moravec)Triangl (foto Jan Moravec)

Přístup

Jediný přístup na Triangl je železničním podjezdem od východu (bránu lze obejít; nelouží zabránění vstupu, ale ochraně lokality před nelegálními skládkami). K Podjezdu s bránou se dostanete buď po asfaltové lesní cestě, odbočující z Ulice Rabakovská jižně od mostu Jižní spojky (směr kynologické cvičiště) nebo orientačně náročnější lesní pěšinou od stanice MHD Mokřanská.

V některých starších materiálech uváděný přístup od konečné autobusu č. 234 přes železniční trať prosím nepoužívejte – vzhledem k výraznému zvýšení provozu na této trati je životu nebezpečný!

Zobrazit místo Triangl na větší mapě

Prosíme, umožněte ptákům v klidu vyhnízdit – neprolézejte v době hnízdění (cca březen až červen) křoviny a rákosiny a nepouštějte na volno psy.

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Botič-Rokytka, ZO ČSOP Botič-Rokytka, Moskevská 4, 101 00 Praha 10, tel.: 271 746 631, e-mail: botrok@centrum.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.