číslo účtu MPP 9999922/0800

Zajímá vás

Využití získaných prostředků:

Na co jsou používány prostředky, získané z veřejné sbírky?

Prostředky jsou používány na výkupy pozemků, na uhrazení nákladů s ním bezprostředně souvisejících (např. odhad ceny pozemku či poplatky za zápis do katastru nemovitostí) a na uhrazení daně z nemovité věci z dříve vykoupených pozemků. Do 5% z výtěžku sbírky (jak určuje zákon) je používáno též na její provoz kampaně (poštovné, účetnictví, propagace). Z peněz získaných veřejnou sbírkou není hrazena následná údržba vykoupených území.

Jakou máme jistotu, že nejde o podvod? Že prostředky nebudou využity na něco zcela jiného?

Sbírka byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy dle zákona č. 117/2001 Sb. a jako taková podléhá přísné kontrole využití prostředků. Sbírku pravidelně každoročně vyúčtováváme. Sbírka běží od roku 2003 a vždy jsme před bedlivými zraky úředníků obstáli se ctí. Kromě toho věříme, že zárukou je i jméno Českého svazu ochránců přírody – nejsilnější dobrovolnické organizace v oblasti ochrany přírody u nás se čtyřicetiletou tradicí a 7 000 členy.

A že získané pozemky nebudou za několik let zase výhodně prodány?

Absolutní záruka nezcizitelnosti v našem právním řádu neexistuje. Poskytujeme však maximální záruky, jaké jsou možné – nezcizitelnost pozemků získaných z prostředků sbírky je zakotvena přímo v našich stanovách. Navíc ručíme svým jménem, dlouholetou tradicí ČSOP a výsledky činnosti, kterou jsme již za 40 let vykonali.

Snažíte se získat prostředky na výkupy i jinými cestami, nebo pouze čekáte, co vám dají občané?

O získání dalších prostředků jednáme s nadacemi a mezinárodními fondy i s případnými firemními sponzory. Dárce z řad občanů však považujeme za prioritní. Jsou mimo jiné indikátorem podpory veřejnosti našemu snažení.

Mohu se dozvědět, jak byly moje peníze využity?

Samozřejmě. Aktuální informace o využití darů naleznete průběžně na těchto stránkách i na facebookovém profilu kampaně, v případě zájmu Vás rádi budeme informovat i individuálně (mailem, na setkání dárců…). Velmi si vážíme Vašeho trvalého zájmu o kampaň. Dárce, který se zajímá o způsob využití svých darů, přispívá k dodržování etických principů sbírky a k jejímu zdárnému dlouhodobému rozvoji.

Co z toho budu mít, když kampaň podpořím?

Věříme, že v první řadě dobrý pocit z pomoci naší přírodě. Pokud nám sdělíte svojí adresu, dostanete od nás pamětní list – certifikát dárce – a informace o využití získaných prostředků i aktuálním stavu vykoupených pozemků. Samozřejmě dar si můžete též odečíst ze svých daní – potvrzení Vám na požádání zašleme.

Výkupy pozemků:

Kdo vybírá pozemky, které chcete vykoupit?

Návrh dávají místní lidé, většinou zapojení do našeho programu rozvoje pozemkových spolků. Vhodnost pozemků k výkupu pak posuzují odborníci z Rady Národního pozemkového spolku, poslední slovo má vedení Českého svazu ochránců přírody.

Podle jakých kritérií jsou pozemky vybírány?

Těch kritérií je několik. V první řadě hodnota pozemku pro naší krajinu a rostliny i živočichy v ní žijící, akutní či potencionální ohrožení této lokality a v neposlední řadě také naše schopnost se o lokalitu následně dlouhodobě postarat (v oblasti máme své spolupracovníky, máme finanční zdroje na zajištění následné údržby).

Co budete kupovat příště?

Pozemků, které by si zasloužily výkup, je po republice mnoho. Konkrétní jednání s konkrétním vlastníkem je však vždy příslibem brzkého vykoupení, a proto je možné předjednávat vždy jen několik málo pozemků v závislosti na výši konta sbírky. Rozhodně by nebylo dobré, kdyby se vlastník dozvěděl o našem zájmu o jeho pozemek z médií… Proto o budoucích plánech ve většině případů mluvíme pouze v obecné rovině. Něco z našich plánů naleznete na stránce Cíl kampaně.

V minulosti ekologické organizace kupovaly kousky pozemků například v trase dálnice, aby zabránili její výstavbě. Plánujete také něco takového?

Ne. Kampaň Místo pro přírodu je zaměřena výhradně na záchranu či obnovu přírodně cenných lokalit. Blokační výkupy nejsou naším cílem.

Kupujete i pozemky, které jsou státem chráněné?

Nevylučujeme to, i když to není naší prioritou. Zejména v případech, kdy vlastnictví může zajistit lepší péči o tyto lokality nebo když existuje riziko, že by současný vlastník i přes zákonnou ochranu mohl přírodovědnou hodnotu pozemku úmyslně snižovat (co je potom platná pokuta…).

Mám přírodovědně cenný pozemek a chtěl bych vám ho prodat. Co mám udělat?

Napište nám o něm mailem či poštou (kontakty v pravém sloupci stránky). Spojíme se s Vámi a posoudíme, zda je pozemek vhodný k vykoupení v rámci kampaně Místo pro přírodu. Případně se můžeme dohodnout na jiné formě spolupráce při zachování přírodních hodnot tohoto pozemku.

Státní ochrana přírody:

Je vaše kampaň reakcí na špatně fungující systém státní ochrany přírody?

Ne, jsme přesvědčeni, že státní ochrana přírody a naše kampaň se vhodně doplňují. Stát má povinnost chránit nejcennější a reprezentativní území. Nemůže však ochránit vše – státní ochrana přírody je už ze své podstaty vždy byrokratickým zásahem do vlastnických práv, a proto musí dobře zvažovat, kdy ano a kdy ne. Právě zde nastupuje úloha neziskových organizací a naší kampaně, která je naopak postavena na úzké spolupráci s vlastníky a s místními obyvateli.

Budete se snažit, aby vykoupené pozemky byly chráněné podle zákona?

Ne. Jsme přesvědčeni, že z pozice vlastníků dokážeme lokality ochránit dostatečně.

Soukromé přírodní rezervace:

Co to znamená soukromá přírodní rezervace?

Soukromá přírodní rezervace je pojmem ne sice zcela přesným, ale již vžitým. Označujeme tak přírodně cenné lokality, chráněné nikoliv zákonem, nýbrž z vůle jejich majitele. Jako soukromé přírodní rezervace vznikaly například i nejstarší pralesní rezervace na našem území – Boubínský, Žofínský a Hojnovodský prales.

Existuje něco takového i jinde ve světě?

Ano. Tato forma nestátní ochrany přírody je dnes běžná v mnoha zemích světa – od Velké Británie až po Chile. „Soukromé přírodní rezervace“ naleznete i u našich nejbližších sousedů – např. na Slovensku, v Polsku či v Maďarsku.

Co dál?

Co se stane s vykoupenými pozemky?

Budeme o ně pečovat ve spolupráci s místními pozemkovými spolky tak, aby jejich přírodovědná a krajinná hodnota byla zachována, případně se zvyšovala. Budeme se též snažit využít je pro ekologickou výchovu a pro rozvoj „šetrné“ turistiky v regionu. Rozhodně je nechceme uzavírat pro veřejnost, naopak.

Říkáte, že peníze vybrané ze sbírky nepoužíváte na údržbu lokalit? Kde na to tedy berete peníze?

Ze státních programů (Program péče o krajinu), z fondů Evropské unie, od sponzorů… Velká část práce je též vykonávána dobrovolníky.

Kde se můžu o vykoupených lokalitách dozvědět více?

Na těchto webových stránkách v sekci „Zachráněné lokality“, v Kanceláři ÚVR ČSOP (tel. 222 516 115, mail: info@mistoproprirodu.cz) či u pozemkových spolků, které o vykoupené lokality pečují. Souhrn základních informací o většině lokalit najdete v miniprůvodci Místa pro přírodu Vás zvou (ke stažení v pdf či k zaslání v Kanceláři ÚVR ČSOP) či letáčcích věnovaných jednotlivým lokalitám. Na některých lokalitách jsou osazeny informační tabule.

Kdo je kdo:

Kdo je to Český svaz ochránců přírody?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nezisková organizace ochránců přírody u nás. Má cca 7000 členů. Více informací o jeho bohaté a rozmanité činnosti naleznete na www.csop.cz.

Co jsou to pozemkové spolky?

Pozemkovým spolkům je věnována samostatná stránka.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.