číslo účtu MPP 9999922/0800

Jindřišské údolí

Romantické údolí Hamerského potoka na Jindřichohradecku. Dno údolí tvoří převážně vlhké louky, místy postupně zarůstající jasanem, javorem a olší. Prudké skalnaté svahy údolí jsou porostlé suťovými lipojavorovými a jedlovými lesy (jedná se o nejzachovalejší lesní porosty v širším okolí Jindřichohradecka), místy i druhotnými smrčinami. Zejména některé suťové lesy jsou minimálně ovlivněny lidskou činností. V dolní části údolí je na Hamerském potoku jez, od kterého vede dosud funkční mlýnský náhon, místy zasekaný do skály. Toto staré technické dílo dotváří zajímavou atmosféru údolí a je důkazem toho, jak lze takovouto stavbu sladit s krajinnými i přírodovědnými hodnotami místa. U jezu je zbudován rybochod – zařízení umožňující rybám překonávat jej při své migraci potokem.

Jindřišské údolíbleduleJindřišské údolíJindřišské údolíJindřišské údolíJindřišské údolírosničkaJindřišské údolí

Význam

Údolí je domovem celé řady vzácných a chráněných rostlin a živočichů. Na loukách se vyskytuje mimo jiné silně ohrožený bazanovec kytkokvětý, z lesních druhů je zajímavý výskyt chráněné dřípatky horské – drobných fialových zvonečků ve smrčinách při patě srázů – a omanu hnidáku (zlatě kvetoucí byliny, příbuzné pampeliškám), který zde má jedinou známou lokalitu na Českomoravské vysočině. V lesním podrostu najdeme několik vzácnějších druhů keřů – například lýkovec jedovatý, zimolez černý či zimolez pýřitý. Jindřišské údolí je odborníkům známé také jako lokalita některých vzácných druhů hub – zejména dvou helmovek, vázaných na tlející listí javoru klenu na suťovém podloží. Žije zde řada chráněných živočichů – slepýši, užovky obojkové, ropuchy, rosničky, skokani zelení, hnízdí tu datel, na potoku žije vydra či ledňáček. Významný je i výskyt některých druhů hmyzu – například brouka Omalysus fontibellaquei z příbuzenstva světlušek, nádherného chráněného motýla batolce duhového č i nedávný objev můry blýskavky černopásé, která byla v jižních Čechách naposledy pozorována před půl stoletím.

Údolí má též značný význam krajinářský a rekreační – je oblíbeným vycházkovým místem obyvatel Jindřichova Hradce, prochází jím poměrně frekventovaná turistická trasa z Hradce do oblasti tzv. České Kanady.

Historie

Jindřišské údolí bylo (s výjimkou několika špatně dostupných skalnatých zalesněných poloh) po staletí hospodářsky využíváno. Tvořilo především hospodářské zázemí Jindřišskému mlýnu. Již přinejmenším od 19. století bylo také tradičním vycházkovým místem „Jindřichohradečáků“. Přesto se zde dochovalo velké přírodní bohatství.

Majitelé rozsáhlých pozemků v dolní části Jindřišského údolí se v roce 2005 rozhodli je prodat. Lze předpokládat, že případný kupec by měl zájem svoji investici nějak zhodnotit – větší část lesů by proto postupně vytěžil a nahradil smrkovými monokulturami, zatímco louky by osázel nějakými druhově nevhodnými porosty (což se na několika místech údolí již v nedávné době stalo). Proto Český svaz ochránců přírody přistoupil k jejich výkupu. Dnes je vlastníkem 9 ha – tedy skoro celé západní části údolí.

Péče o lokalitu

Zhruba polovinu vykoupené plochy tvoří louky, druhou polovinu lesy. Část luk je pravidelně kosena, část spásána ovcemi. Menší plochy se nechávají přirozenému vývoji – tedy postupné přeměně na lužní les. V lesních porostech nás čeká vyřešit otázku asi 0,5 ha velké smrkové monokultury, ochrana zmlazení jedle (případně i dalších semenáčků) před okusem zvěří a v místě, kde došlo v nedávné minulosti k těžbě, pravděpodobně částečná dosadba místními dřevinami. Nejzachovalejší části lesních porostů jsou ponechány přirozenému vývoji, tedy v bezzásahovém režimu.

Občanské sdružení Hamerský potok vybudovalo údolím Jindrovu naučnou stezku a připravuje na místě zchátralého mlýna při vstupu do údolí vybudování malé terénní stanice, poskytující návštěvníkům údolí základní informace a servis.

Přístup

Údolím prochází červená turistická značka z Jindřichova Hradce do Kunžaku a dále na Landštejn. Jeho návštěvu lze spojit s projížďkou Jindřichohradeckou úzkokolejkou, jejíž koleje lemují horní hranu údolí (vystoupit lze na stanicích Jindřiš-zastávka či Blažejov).

Zobrazit místo Jindřišské údolí na větší mapě

Pozemkový spolek pořádá v údolí četné akce a vycházky, na něž Vás srdečně zve. Jejich termíny naleznete na webových stránkách www.hamerskypotok.cz

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Hamerský potok, Hamerský potok, o.s. , Nežárecká 103/IV, Jindřichův Hradec, 377 01, tel.: 384 320 846, e-mail: nezarka@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.