číslo účtu MPP 9999922/0800

Galerie

Bělá

Botanicky pozoruhodná lokalita v Bouzovské vrchovině. Komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin.

Cihelna Chmeliště

Bývalá cihelna na Kutnohorsku s několika jezírky, obývanými řadou vzácných živočichů.

Čtyřicítka

Dobře zachované lesní rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů na Jindřichohradecku.

Dobšena

Typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat.

Hořečková stráň u Vřešťova

K západu ukloněná teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým, v Podkrkonoší severovýchodně od Velkého Vřešťova.

Chvojnov

Plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci nedaleko Jihlavy jsou základem pro připravovanou revitalizaci, která umožní návrat řadě mokřadních ptáků a dalších vzácných živočichů.

Ještěrčí ráj

Teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin nad levým břehem Labe u vsi Brod.

Jindřišské údolí

Romantické údolí na Jindřichohradecku se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, se skalami a nivními loukami je domovem řady vzácných druhů rostlin, zvířat, hmyzu i hub.

Jinošovské údolí

Malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky a podmáčenými loukami, kde roste řada zajímavých rostlin a žije desítky druhů ptáků.

Kamenec

Louky, křoviny a skalnaté stráně v údolí Radnického potoka na Rokycansku, které jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu, mimo jiné i dvou celoevropsky chráněných modrásků.

Krajina útulná

Mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků na Frýdlantsku reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života.

Kupsova skála

Lokalita vzácného lýkovce jedovatého na Podblanicku.

Lipiny

Botanicky a entomologicky cenné stepní stráně na okraji Ždánického lesa na jižní Moravě.

Milská stráň

Lesostepní stráň v oblasti Džbánu na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje, známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových. Roste zde však i celá řada dalších vzácných a chráněných rostlin.

Na ostrově

Lokalita s hojným výskytem jalovce obecného na Podblanicku, nad pravým břehem Blanice. Přírodní památka.

Na pramenech

Malé lesní rašeliniště na Podblanicku s výskytem chráněné masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Nad Svitákem

Rašelinná louka na Jihlavsku s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů.

Opičák

Bývalá cihelna s řadou jezírek a tůní, dnes porostlá lesem lužního charakteru. Významné útočiště zejména obojživelníků a ptáků uvnitř liberecké aglomerace.

Ospělov

Mokřadní louka v Bouzovské vrchovině na střední Moravě s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin.

Střelenská louka

Jedna z posledních zachovaných extenzivně obhospodařovaných luk v Podkrušnohoří, cenná mimo jiné výskytem několika silně ohrožených mokřadních rostlin.

Ščúrnica

Komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech, které postupně vracíme přírodě.

Triangl

Zajímavý kousek přírody takřka uprostřed Prahy. Jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem desítek druhů živočichů – hlavně obojživelníků a ptáků.

V lyngu

Lužní les v nivě řeky Olzy s výskytem řady vzácných druhů živočichů.

V seči

Jeden z posledních biologicky cenných, intenzivním rybářstvím nezničených rybníků na Jihlavsku.

Velká Homolka

Především entomologicky významné stráně u Vimperka

Vlčí hrdlo

Pozemky nedaleko Bzence, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky a staré říční rameno.

Zázmoníky

Botanicky pozoruhodné lesostepní stráně na jižní Moravě nedaleko Hustopečí.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

538 434 Kč (3.11.2020)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
156 hektarů na 38 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.