číslo účtu MPP 9999922/0800

Chválovna

Komplex podmáčených i sušších luk v CHKO Šumava. Jsou tvořeny travním porostem s roztroušenými dřevinami. V severní části přiléhá ke komunikaci tvořící hranici CHKO.

Horský potok_Chválovna_náhledlýkovec jedovatý_Chválovna_náhledpřeslička_Chválovna_náhled

Význam

Východní část (cca 1 ha) tvoří vlhká louka s prameništěm a skupinami náletových dřevin. Louku lemují kamenné snosy, okrajem pozemku protéká horský potůček. Vyskytují se zde chráněné vzácnější druhy rostlin, jako prstnatec májový, dřípatka horská či lýkovec jedovatý. V okrajových sušších polohách několik hnízd lesních mravenců. Okrajově je biotopem jeřábka lesního.

Západní část (cca 1,5 ha) tvoří svažité sušší louky, částečně zarostlé náletovými dřevinami (líska, bříza, osika), plynule přecházejícími v navazující les. V lučních částech se vyskytuje mimo jiné ohrožený zvonečník černý, v lesních lemech kruštík širolistý. Předpokládat lze mimo jiné výskyt různých druhů plazů (průzkum zatím nebyl proveden.)

Společně tvoří obě části zajímavou mozaiky typických Šumavských podhorských luk.

Historie

Mokřadní část lokality je z minulosti známá jako botanicky velmi významná (prha arnika, pleška stopkatá, oměj různobarvý, rosnatka okrouhlolistá, tolie bahenní, hadí mord nízký, hruštička menší, ostřice bleší, ostřice Davallova…). Dříve byla pravidelně kosena jako zdroj píce pro krmení. V 80. letech zde provedeny vodohospodářské úpravy, jejichž smysl dnes není zcela jasný (kanál převádí vodu z potoka kamsi, snad jako dnes již nepoužívaný zdroj vody). Zejména však v posledních desetiletích nebyla udržována, a tak začala zarůstat náletovými dřevinami a zejména maliníkem. I přesto zde dosud zůstala zajímavá rostlinná společenstva. V roce 2019 byla louka vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu díky daru Nadačního fondu Veolia.

I navazující suchá část byla v minulosti kosena, v posledních letech však byla ponechána bez údržby a proto začala zarůstat náletovými dřevinami. Přikoupena byla Českým svazem ochránců přírody v roce 2020.

Péče o lokalitu

Na základě biologických průzkumů dochází postupně k uvážené redukci náletových dřevin. Klíšová je obnova kosení. V sušší části přichází v úvahu i pastva drobných přežvýkavců, nejspíše ovcí.

Přístup

Lokalita je přístupná přímo ze silnice vedoucí z Vimperka na Šumavské Hoštice, nachází se po pravé straně před odbočkou na Trhonín, asi 1 km za Vimperkem.

Zobrazit místo Chválovna na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Šumava, ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 Vimperk, tel.: 777 812 835, e-mail: info@csopsumava.cz

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.