číslo účtu MPP 9999922/0800

Zbytka

Mozaika luk, lesíků a mokřadů mezi Bohuslavicemi nad Metují a Českým Meziříčím. Jedná se o jednu z botanicky nejcennějších lokalit východních Čech.

starý dubviolka vyvýšenáloukakuňka ohnivávstavač vojenskýlomzvonečník hlavatýles s porostem kvetoucího česneku medvědího

Význam

Jedna z botanicky nejhodnotnějších lokalit východních Čech. Nalezeno zde bylo na 700 druhů rostlin, k těm nejvzácnějším se řadí violka vyvýšená, huseník hajní či zvonečník hlavatý. K těm atraktivnějším patří několik druhů orchidejí nebo kosatec sibiřský. Lokalita je zajímavá i po stránce zoologické. Žije zde řada vzácných druhů brouků (asi nejvzácnější lesák rumělkový), motýlů a dalšího hmyzu, obojživelníků, plazů i ptáků. K nejcennějším biotopům Zbytek patří drobné zbytky slatinišť, vázaných na zdejší vývěry mineralizovaných vod, dále zde lze nalézt různé typy květnatých luk i lesíků (přírodě blízké porosty, bývalé selské lesy). Pestrost zvyšuje i několik opuštěných opukových lomů.

kosatec sibiřskýrosničkalilie zlatohlaváropucha zelená

Historie

Od roku 1994 jsou Zbytka přírodní rezervací. Zbytka jsou pozůstatkem pestré mozaikovité krajiny, která dříve bývala v regionu běžná, dodnes se však dochovala pouze zde. V první polovině 19. století bylo území využíváno převážně jako louky a pastviny, ve druhé polovině 19. století se zvětšila rozloha lesa a orné půdy. Nacházejí se zde také opukové lůmky. Zdejší slatiniště jsou jedním z posledních zbytků východočeských slatin vázaných na přirozené vývěry podzemních vod. Zatímco jinde byla slatiniště zničena postupnou meliorací, zde byly slatiny právě kvůli vysoké hladině spodní vody ušetřeny. Roku 1994 zde byla na ploše 79,4 ha vyhlášena přírodní rezervace.

V roce 2017 se naskytla možnost výkupu cca 2 hektarů pozemků, zasahujících mimo jiné do jednoho z kdysi nejcennějších míst Zbytek, tzv. Mackovy slati, v minulosti však z větší části zarostlé jasanovým náletem. Do kampaně na výkup se intenzivně zapojili i kolegové z České botanické společnosti a České společnosti entomologické, kteří akci pojali svým způsobem jako memoriál za toho roku zesnulé kolegy z regionu – velkého znalce a milovníka Zbytek RNDr. Aleše Hájka a entomologa Karla Poláčka. Společným úsilím se podařilo pozemky již počátkem roku 2018 získat do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, čímž se otevřela cesta k jejich obnově. V roce 2021 vykoupil ČSOP díky zájmu dárců Místa pro přírodu o tuto lokalitu 0,3 ha na tzv. Velké louce, jednoho z botanicky nejvýznamnějších míst na této lokalitě, více než 2,5 hektaru Hrnčířovy louky s přilehlými lesními lemy a 0,7 ha tzv. Bartošova lesa.

květ pcháčekoruny stromůsuché plodypavučina s kapkami rosy

Péče o lokalitu

Péče zahrnuje údržbu květnatých luk, obnovu slatiniště (odstranění náletových dřevin), prosvětlení některých částí lesního porostu za účelem obnovy tzv. středního lesa a případné vytvoření tůní pro obojživelníky na vhodných místech.

Přístup

Zbytka se nacházejí v jižní části katastru obce Bohuslavice nad Metují. Lokalita je přístupná z Bohuslavic po zpevněné cestě podél trati směrem na Opočno.

Další informace

O lokalitu pečuje Velkojaroměřský pozemkový spolek, ZO ČSOP JARO Jaroměř, Národní 83, Jaroměř, 551 01. Tel.: 603 847 189, e-mail: coracias@seznam.cz


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.