číslo účtu MPP 9999922/0800

Krajina útulná

Mozaika luk, pastvin, mezí, tůní a přírodě blízkých lesíků na Frýdlantsku reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života. Areál se rozkládá na západním okraji Jindřichovic pod Smrkem, severně a východně od usedlosti čp. 12 – „Žijícího skanzenu“. Prochází jím naučná stezka „Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše“.

Jindřichovice – cesta, náhledJindřichovice – rybníček, náhled

Význam

Areál je jednak důležitým refugiem řady druhů rostlin a živočichů, jednak názorným příkladem, že hospodaření člověka v krajině a vysoká přírodovědná i estetická hodnota pozemků nemusí být v rozporu. Pozemky tvoří přirozené zázemí „Žijícího skanzenu“, jehož jsou nedílnou součástí.

Historie

Projekt „Krajina útulná“ začalo občanské sdružení Lunaria realizovat v roce 1998. Část areálu kolem usedlosti čp. 12, čítajícího celkem cca 13 ha, získalo do vlastnictví, o zbývající pozemky začalo pečovat na základě nájemních smluv. Dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovaná pole (v 90. letech ponechaná ladem a zarostlá po 6 letech bez jakékoli péče ruderálními rostlinami) byla převedena na louky, postupně byly obnovovány staré rybníčky, v zamokřených místech budovány tůně, velké plochy bez zeleně členěny vysazováním mezí a remízků původních dřevin, na vybrané části luk byly vysévány speciálně namíchané semenné směsi asi 40 druhů místních druhů lučních květin a trav. Část samovolně vzniklého lesního porostu byla ponechána v bezzásahovém režimu, pouze zde bylo dosazeno několik jedlí.

V následujících letech se stala Krajina útulná součástí širšího projektu „Žijící skanzen“, v jehož rámci bylo v opravené usedlosti zřízeno muzeum života na vesnici v 19. stol, vybudován malý větrný mlýn (zřejmě jediný současný větrný mlýn, který není pouhou turistickou atrakcí, ale skutečně funkčním – a využívaným – zařízením), realizován extenzivní chov hospodářských zvířat (koně, kozy, slepice, původní plemeno skotu česká červinka).

V roce 2006 se dostal majitel části klíčových pozemků do finanční tísně a rozhodl se pozemky prodat. Vážně hrozilo odkoupení pozemků komerčním subjektem s cílem obnovy intenzivní zemědělské výroby, čímž by veškerá dosud vložená práce do „návratu přírody“ na tyto louky přišla vniveč a výrazně by to ochromilo i další pokračování „Žijícího skanzenu“. Proto se do projektu rozhodl vstoupit Český svaz ochránců přírody a ohrožené pozemky v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykoupil do svého vlastnictví. V roce 2009 byla ještě přikoupena část přilehlého přírodě blízkého lesa.

V současné době zde ČSOP vlastní 11 ha pozemků a občanské sdružení Lunaria dalších 3,3 ha.

Péče o lokalitu

Krajina útulná je rozdělena na část „bezzásahovou“ (zejména lesík ve střední části areálu) a na část, na níž probíhá přírodě blízké hospodaření. Kosení vykoupených luk probíhá v současné době z technických důvodů částečně strojově, postupně by se však mělo přejít na „původní technologie 19. stol.“. Přírodovědná hodnota pozemků je postupně dalšími cílenými zásahy (budování tůní, výsadby původních druhů dřevin, osévání luk speciálně namíchanými směsmi semen místních bylin) zvyšována.

Vzhledem k tomu, že část vykoupených pozemků je hospodářsky využívána soukromým zemědělcem, který na projektu spolupracuje, bylo domluveno hrazení nájemného na účet kampaně Místo pro přírodu.

Přístup

Usedlost čp. 12 je nejzápadnějším objektem Jindřichovic. Leží při silnici Jindřichovice – Horní Řasnice. Nejsnazší přístup je ze železniční zastávky Srbská cestou k severu (přes zmíněnou silnici). Od silnice vás navedou šipky k „větrnému mlýnu“.

Zobrazit místo Krajina útulná na větší mapě

Bude-li někdo v Žijícím skanzenu přítomen (což obvykle bývá), rád vás areálem provede (do muzea a větrného mlýnu se platí vstupné). Pokud se budete chtít podívat na vykoupené pozemky sami, pak k loukám s tůněmi vás dovede naučná stezka (zastávka č. 3), les naleznete severovýchodně od usedlosti.

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Lunaria, Lunaria, o.s., Jindřichovice 22, 464 01 Jindřichovice pod Smrkem, tel.: 605 345 467, e-mail: lunaria.jindrichovice@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.