číslo účtu MPP 9999922/0800

Zápověď

Lokalita sestávající ze zbytků luk, dnes lučních enkláv v lese. Ceněná je pro unikátní zastoupení vzácných druhů bylin.

Význam

Hodnota lokality je zcela mimořádná, v širokém okolí zcela ojedinělá svou zachovalostí, počtem vzácných druhů i jejich početností a společným výskytem. Na celé lokalitě rostou kozlíky lékařské – živné rostliny hnědáska rozrazilového. Potkat zde lze na lokalitě skokany hnědé, ropuchy obecné, kuňky žlutobřiché, mloky skvrnité, ještěrky obecné i živorodé a zmije obecné či hnědásky jitrocelové, čmeláky hájové, zlatohlávky tmavé, vlky obecné. Jde o nejcennější slatiništní louky ve Slezských Beskydech, louky se slatiništním charakterem (zde neutrální pH) nejsou v širším okolí přítomny díky kyselému podloží dominantního karpatského flyše.

Historie

Dle historických leteckých snímků byla lokalita součástí rozsáhlých luk / pastvin se solitérními stromy či jejich skupinami (1937 – 1959). Dle sdělení vlastníků zde byl pasen skot a pravděpodobně i ovce. Převážně se ale lokalita – s ohledem na podmáčení – asi využívala k produkci sena. Louky posledních cca 60 let zarůstaly a zbylé enklávy nebyly koseny asi 20 let. Pouze jižní enkláva je pravděpodobně udržována kontinuálně. Střední část obnovuje (výřez křovin a náletů), udržuje (kosení) a obohacuje (drobné tůňky) již od r. 2018 na základě souhlasů vlastníků s péčí pozemkový spolek Cieszynianka. I přesto lokalitě hrozilo zalesnění podmáčených luk, nevhodná péče a zejména odvodňování, proto bylo v roce 2021 přistoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu k výkupu spolupodílu pozemku o rozloze necelého 1 ha ve střední části lokality.

Péče o lokalitu

Pravidelnou vhodnou péčí by měly být hodnoty lokality zachovány. Hlavní část výřezu křovin a náletu je již zrealizována, kosení bylo obnoveno. Vhodné budou další tůňky pro obojživelníky v nivě potoka s málo hodnotnou vegetací.

Přístup

Lokalita je vhodná spíše pro exkurze s průvodcem. Nachází se východně od silnice č. 11.

Zobrazit místo Zápověď na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Cieszynianka, ZO ČSOP Cieszynianka, Dolní Marklovice 58, 735 72 Petrovice u Karviné, tel.: 733 384 944, e-mail: cieszynianka.csop@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.