číslo účtu MPP 9999922/0800

Nad Hájkovským rybníkem

Revitalizovaný mokřad v nivě Bakovského potoka.

Význam

Lokalita by se měla stát útočištěm obojživelníků, které se v okolí vyskytují, ale vzhledem k intenzivnímu rybníkářskému hospodaření na většině okolních vodních ploch se jejich podmínky k životu výrazně zhoršují (kuňka ohnivá, rosnička zelená, čolek obecný, čolek velký, ropucha obecná, skokan hnědý a skup. zelených skokanů). 

Z botanického hlediska je zajímavý výskyt několik jedinců kostivalu českého (dle červeného seznamu silně ohrožený druh).

Součástí pozemků je i krátký úsek Bakovského potoka s břehovými porosty. Několik starých vrb má potenciál být zajímavým biotopem pro různé druhy živočichů, průzkum zde zatím nebyl prováděn.

Historie

Snahy o výkup podmáčené rákosiny vhodné pro vybudování tůní coby vhodného stanoviště pro obojživelníky z okolí se datují již od roku 2018. narazilo se zde však na nedořešené dědictví po dávno již zemřelém vlastníkovi. Výkup tří pozemků o celkové výměře 0,41 ha do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody se tak podařil až na jaře roku 2023. Ještě téhož roku na podzim došlo k vybudování dvou tůní. Výkup i revitalizace byly hrazeny příspěvkem Nadačního fondu Veolia.

Péče o lokalitu

Údržba tůní, redukce zbývající rákosiny, zachování starých stromů podél Bakovského potoka.

Přístup

Lokalita leží při silnici ze Srbče do Bdína, vlevo hned za Hájkovským rybníkem zhruba 800 m od okraje Srbče.

Zobrazit místo Nad Hájkovským rybníkem na větší mapě

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady, Mokřady – ochrana a management, z.s., Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, tel.: 776 556 036, 732 877 955, e-mail: mokrady@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.