číslo účtu MPP 9999922/0800

Hraničky

Entomologicky významná teplomilná stráň na Moravskotřebovsku. 

blýskavka_rožcová-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledzběhovec_lesní-Hraničky (foto Jan Moravec) náhledkamenné moře-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledrožec_rolní-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledstaré stromy-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledkněžice-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledkozlíček_zubatý-snad-Hraničky (foto Jan Moravec) náhledzavíječ-snad_žlutavý_nebo_slámový-Hraničky_(foto Jan Moravec) nahled

Význam

Na lokalitě se nachází mimořádně zachovalá acidofilní vegetace, kterou jinde v regionu nenajdete. Na ní je vázáno zejména velké bohatství bezobratlých. Vyskytuje se zde jedna z posledních východočeských populací hnědáska květelového, najdete tu modráska jetelového, okáče strdivkového, vřetenušku čičorkovou a mateřídouškovou či lišaje pryšcového, saranči vrzavou a vlašskou, kudlanku nábožnou či řadu teplomilných pavouků, jako jsou teplomil čtyřskvrnný nebo příčnatka stepní. Potenciálně by se sem mohl i modrásek černoskvrnný, který žije v okolí. Z obratlovců je zajímavý mimo jiné výskyt užovky hladké či ťuhýka obecného. Pestrost lokality zvyšuje několik mezí se snosy kamene a několik starých ovocných stromů. Orientační entomologický průzkum provedený roku 2022 zde doložil mimo jiné 38 druhů denních motýlů (včetně vřetenušek) a 18 druhů rovnokřídlých.

Historie

K jihu ukloněné stráně nedaleko osady Hraničky bývaly v minulosti nejspíše pastvinami. Po opuštění od hospodářského využívání začaly jako mnohé jiné podobné lokality zarůstat.  Roku 2012 se podařilo Velkojaroměřskému pozemkovému spolku získat souhlasy některých vlastníků na lokalitě, vyřezat na části lokality náletové dřeviny a po letech ji opět začít kosit. Roku 2018 převzal péči Pozemkový spolek Arion. Roku 2019 se podařilo vykoupit do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody část lokality, která dosud byla mimo péči (0,74 ha). Na výkup darovali prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu zaměstnanci společnosti Teleperformance část své výhry v mezinárodní sportovní soutěži. Roku 2023 bylo přikoupeno dalších 0,5 ha (částečně v předešlých letech udržovaných na základě souhlasu vlastníka).  

Hraničky jsou součástí EVL a Přírodního parku Bohdalov.

Péče o lokalitu

Na základě zkušeností z okolních lokalit se dá předpokládat, že odstraněním náletu a pravidelným kosením se dá úspěšně podpořit populace modráska černoskvrnného. Populace hnědáska květelového, která na lokalitě dosud přežívá, by měla reagovat obdobně. Optimální management zahrnuje kosení travních porostů na začátku sezóny, kosení porostů třtiny křovištní na vrcholu její vegetace a obsekávání lnice květel (živné rostliny hnědáska).

Údržba lokality_(foto Jan Moravec) náhledkozlíček_úzkoštítý-Hraničky_(foto Jan Moravec) náhledstráň_Hraničky_ (foto Jan Moravec) náhled Hraničky (foto Jan Moravec) náhled

Přístup

Lokalita se nachází cca 500 metrů severně za obcí Hraničky (u Vranové Lhoty).

Zobrazit místo Hraničky na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Arion, ZO ČSOP Arion, Kmochova 25, Olomouc, 779 00, tel.: 723 674 209, e-mail: ondra.sil@centum.cz.

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.