číslo účtu MPP 9999922/0800

Bílé potoky

Jedna z přírodně nejcennějších lokalit severní části Bílých Karpat.

Význam

Bílé potoky představují typickou mozaiku kulturní valašské krajiny – vlhké kosené louky i sušší pastviny s rozptýlenou zelení, navazující přírodě blízké lesy s velkým podílem jedle a buku. V jižní části, která dala celé lokalitě jméno, vápnité prameniště s horským potůčkem, v němž se sráží pěnovec. Severní část lokality sušší. Tato rozmanitost na poměrně malé ploše a také dodnes praktikované tradiční postupy hospodaření jsou základem pro značnou druhovou pestrost Bílých potoků – je odtud evidováno na 300 druhů rostlin (mimo jiné 15 druhů orchidejí), velké množství bezobratlých, ale třeba i obojživelníků či ptáků. 

Historie

ČSOP KOSENKA pečuje o lokalitu již od počátku 80. let 20. století, kdy byla část ploch již silně zarostlá náletem a v podstatě na pokraji zániku. Od té doby zde za pomoci desítek dobrovolníků louky ručně kosí, na podzim jsou pak louky přepásány stádem ovcí. V roce 1982 zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Roku 1993 se ČSOP KOSENKA podařilo na lokalitě vykoupit první pozemky, čímž se Bílé potoky pravděpodobně staly první „spolkovou rezervací“ v naší novodobé historii. Postupně se podařilo získat do vlastnictví většinu pozemků. Zatím poslední tři pozemky (částečně i mimo plochu rezervace) byly vykoupeny roku 2021 Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Péče o lokalitu

Louky jsou pravidelně ručně koseny a přepásány. Jsou redukovány náletové dřeviny při zachování solitérních dřevin v ploše luk. Do starých lesních porostů není zasahováno. V mlazině bude v nezbytně nutné míře prováděna výchova porostu ve prospěch jedle a buku.

Přístup

Lokalita se nachází jižně od obce Valašské Klobouky, nad železniční tratí. Je přístupná polní cestou vedoucích od odpočívadla „Dešné“.

Zobrazit místo Bílé Potoky na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Kosenka, ZO ČSOP KOSENKA, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky, tel.: 577 320 145, e-mail: pozemkovyspolek@kosenka.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.