číslo účtu MPP 9999922/0800

Ščúrnica

Komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech. Jádro lesa se rozkládá na východním úbočí vrchu Ploščiny (739 m n. m.), hodnotný porost však pokračuje i na hřeben sousední Černé hory (664 m n. m.) a sestupuje do údolí Kolšov, čímž získává značnou rozmanitost. Součástí území jsou i dvě drobné horské loučky.

Ščúrnica - dutohlávka (foto Jan Moravec)Ščúrnica (foto Jan Moravec)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica - habr obecný (foto Jan Moravec)Ščúrnica - kněžice trávozelená (foto Jan Moravec)Ščúrnica - slunéčko velké (foto Jan Moravec)Ščúrnica - pstroček (foto Jan Moravec)Ščúrnica - maloočka smaragdová (foto Jan Moravec)

Význam

Jde o přírodě blízký různověký porost, ve kterém nalezneme všechny stádia lesa (od semenáčků až po rozpadající se „mrtvé“ kmeny). Les je součástí genové základny jedle. Některé jedle zde dosahují stáří až 120 let. Též zde řada nádherných buků a dalších původních bělokarpatských druhů dřevin.

S přírodě blízkou druhovou a věkovou skladbou lesa souvisí též druhová pestrost. Mimo jiné se tu vyskytuje několik vzácných druhů ptáků (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, holub doupňák, několik druhů dravců a sov), dva druhy orchidejí (kruštík širolistý, vemeník dvoulistý), bělozářka větevnatá (vyskytující se obecně spíše v teplejších oblastech) či méně běžné druhy dřevin v podrostu (kalina obecná, jilm habrolistý).

Spolu se sousední luční rezervací Ploštiny, na které probíhá tradiční obhospodařování pastvou ovcí, vytváří ukázku typické bělokarpatské mozaiky horských společenstev – modelový příklad ochrany a citlivého využití krajiny.

Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)

Historie

Historicky jde o původní selské lesy, kde se v minulosti hospodařilo typickým výběrným způsobem hospodaření – vyřezávaly se pouze konkrétní stromy dle potřeby, les nebyl nikdy úplně smýcen. Hospodaření nebylo nikdy příliš intenzivní a v posledních desetiletích na většině území neprobíhaly těžební zásahy vůbec. V roce 2003 dosáhla jedna z nejcennějších částí lesa mýtního věku a akutně tak hrozilo její smýcení. Český svaz ochránců přírody se rozhodl ho zachránit a proto ho v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ začal les vykupovat. Prostředky na výkupy jsou získány aktivitami, organizovanými místní ZO ČSOP KOSENKA.

V současné době zde Český svaz ochránců přírody vlastní či spoluvlastní 41,8 ha.

Péče o lokalitu

Větší část porostu je ponechána bez zásahů, pouze je prováděna individuální ochrana sazeniček jedle před okusem zvěří (pozemky byly na žádost ČSOP coby vlastníka převedeny do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu zachování biologické rozmanitosti). Pouze malé enklávy smrčin jsou postupně drobnými těžebními zásahy převáděny na přírodě blízký les. Naším cílem je získat zde alespoň 30 ha lesa, v němž již mohou přírodní procesy nerušeně probíhat.

Lesní loučky jsou pravidelně sečeny jako významný prvek zdejší biodiverzity i historické krajiny.

Ščúrnica - stavba oplocenky (foto Miroslav Janík)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)Ščúrnica (foto Kateřina Landová)

Přístup

Po hřebenové červeně značené cestě od rekreačního střediska Královec nad Valašskými Klobouky asi 2 km k východu – les Ščúrnica začíná vpravo pod cestou asi 200 m za vrcholem Ploštin (s krásným výhledem na Karpaty západního Slovenska).

Zobrazit místo Ščúrnica na větší mapě

Při návštěvě lesa prosím respektujte, že jsme zde pouhými hosty!

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Kosenka, ZO ČSOP KOSENKA, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky, tel.: 577 320 145, e-mail: pozemkovyspolek@kosenka.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.