číslo účtu MPP 9999922/0800

Dobšena – Stráž

Dobšena je typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat uprostřed lesů na jihozápadním úbočí Královce. Les Stráž na louku bezprostředně navazuje a tvoří s ní jedinečný krajinný komplex v péči pozemkového spolku.

z tradičního kosení bělokarpatských luk (foto archiv ČSOP KOSENKA)prstnatec Fuchsův (foto Jan Moravec)rozkvetlá Dobšena s šalvějemi, tužebníky a zlatohlávkem (foto archiv ČSOP KOSENKA)pětiprstka žežulník (foto Jan Moravec)

Význam

Dobšena je jedna z nejzachovalejších květnatých horských luk severní (lesní) části Bílých Karpat s prameništěm v horní části. Je zde evidováno na 360 druhů rostlin,  mimo jiné 8 druhů orchidejí (prstnatec Fuchsův, prstnatec májový, prstnatec bezový, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač mužský, vstvač kukačka, kruštík bahenní). Z dalších vzácnějších druhů rostlin lze uvést například lilii zlatohlavou či medovník meduňkolistý. Najdeme zde i několik pro zdejší pastviny typických keřů jalovce. Ze živočichů stojí za pozornost mimo jiné několik vzácnějších druhů brouků, měkkýš vrkoč útlý či žába kuňka žlutobřichá. V posledních letech zde byla opakovaně pozorována i kudlanka nábožná.

Louka tvoří jeden komplex s navazujícím lesem Stráž, který je postupně převáděn ze smrkové monokultury na přírodně blízký karpatský les. Obě lokality společně vytvářejí ukázku typické krajiny jižního Valašska v péči Českého svazu ochránců přírody.

Historie

Kdysi zde byli pastviny a jednosečné louky. V 70. letech 20. stol. však již nebyly obhospodařovány a začaly postupně zarůstat náletem. Počátkem 80. let se louka dostala do zájmu místní organizace ČSOP KOSENKA, která začala dosud nezarostlé části kosit a koncem 80. let provedla i radikální odstranění náletu, čímž uvedla louku do „původního“ stavu. Mezitím zde byla v roce 1982 vyhlášen chráněný přírodní výtvor (dnes přírodní památka).

Jelikož jde o jednu z „vlajskových lokalit“ pozemkového spolku KOSENKA a v kraji se začaly objevovat spekulativní nákupy obdobných pozemků, které by mohly navzdory legislativní ochraně dosavadní mnohaletou péči o lokalitu zhatit, přistoupil Český svaz ochránců přírody v roce 2013 k jejímu výkupu. V současné době vlastní celou lokalitu o výměře 1,57 ha.

Les Stráž vykoupila z větší části základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA díky odkazu valašskokloboucké rodačky paní Sedláčkové (proto je také někdy zván „Les paní Sedláčkové“). Pozemek o rozloze 0,9 ha, který obě části propojuje, byl vykoupen roku 2016 v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Péče o lokalitu

Louka je již od počátku 80. let ručně kosena v rámci tradičních letních dobrovolnických táborů „Kosení bělokarpatských luk“. Lesní a křovité porosty na okraji jsou ponechávány více méně bez zásahu, pouze je bráněno jejich rozrůstání do plochy louky.

Na Stráži je cílem vytvoření přírodě blízkého lesa s umožněním samovolných přírodních procesů.

Přístup

Na Stráž se dostanete po červené turistické značce či naučné stezce Královec z Valašských Klobouků směrem na Královec. Les se nachází po obou stranách cesty západně od rozhledny Královec.

Chcete-li na Dobšenu, pak musíte na rozcestí, kde se naučná stezka s červenou turistickou značkou potkávají a kde stojí zastávka č. 6, věnované právě Dobšeně, opustit značené cesty a pokračovat neznačenou svážnicí k východu (viz též text na tabuli naučné stezky). Po zhruba čtvrt kilometru dojdete na horní okraj Dobšeny. Stráž je od vás v tuto chvíli vlevo.

Zobrazit místo Dobšena na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Kosenka, ZO ČSOP KOSENKA, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky, tel.: 577 320 145, e-mail: pozemkovyspolek@kosenka.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.