číslo účtu MPP 9999922/0800

Bradáčovské mokřady

Soubor zachovalých mokřadních společenstev, typických pro tento region, na pomezí středních a jižních Čech.

Význam

Plošně rozsáhlý komplex mokřadních biotopů typických pro region. V rámci regionu je lokalita významná svou rozlohou a zastoupením typických druhů (suchopýry, vachta trojlistá, pastarček potoční, mochna bahenní, violka, bahenní, prstnatec májový). Z biotopů jsou nejrozsáhlejší vlhké pcháčové louky, dále se zde nalézají bezkolencové louky a v jižní části nevápnité slatiniště. Výskyt zajímavých druhů motýlů (mimo jiné kriticky ohrožený hnědásek rozrazilový) a hub (např. čapulka bahenní). Jde o lokalitu, na níž v minulosti nebyl výrazněji narušen vodní režim.

Historie

Lokalita dlouho stála mimo pozornost biologů a ochránců přírody. Je postižená absencí hospodaření (zarůstáním dřevinami, expanzí trav).  V posledních letech snahy o zalesnění některých pozemků olší a smrkem. Od roku 2019 se o lokalitu zajímá Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, postupně došlo k základním průzkumům a kontaktování vlastníků pozemků, díky čemuž byly v roce 2021 vykoupeny Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu první dva pozemky (1,18 ha) a také byla část lokality pod dlouhých letech poprvé posekána.

Péče o lokalitu

Cílem je vytvořit mozaiku lučních ploch, křovin a dřevin, vyhovující vegetace i bezobratlým. Na vhodných místech vytvořit několik drobných vodních ploch (tůně). Proběhne výřez vysazených olší a smrků a dále výřez dřevin na zarostlých cenných plochách s mokřadní vegetací. Dále pak sečení s ponecháváním neposečených pásů, případně sečení ve dvou, časově posunutých termínech – dle doporučení entomologů.

Přístup

Pozemky se nachází jihozápadně od obce Bradáčov, u polní cesty vedoucí z Bradáčova do Rodné, v nivě Novomlýnského potoka.

Zobrazit místo Bradáčov na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.