číslo účtu MPP 9999922/0800

Pod Trojanem

Cenný mokřad v Humpolecké vrchovině.

Význam

Komplex rašelinišť, rašelinných a podmáčených luk s biotopy nevápnitých mechových slatinišť, přechodových rašelinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a smilkových trávníků podél přirozeně meandrujícího Jiřínského potoka. Místo výskytu řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jen namátkou například rosnatka okrouhlolistá, všivec lesní, tolije bahenní, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový, vachta trojlistá, ostřice Hartmanova, kalichovka rašeliníková, voskovka vroubkovaná, lovčík vodní, skákavka bažinná šidélko kopovité, šídlo sítinové, mravenec rašelinný, hnědásek rozrazilový, ohniváček modrolemý, přástevník jitrocelový, píďalka vachtová, bekasina otavní, sluka lesní, ropucha obecná či ještěrka živorodá.

Historie

V dávnější minulosti existovala na Jiřínském rybníce soustava vodních nádrží; zbytky hrází a náhonů jsou v terénu dosud patrné. V méně vzdálené minulosti zde byly sečené louky, pro usnadnění sklizně zamokřené části odvodňované stružkami. Obvyklé bylo přepásání dobytkem. S intenzifikací zemědělství ve 2. pol. 20. st. lze předpokládat ukončení hospodaření. Zamokřené pozemky podél Jiřínského potoka měly být dle tehdejšího návrhu odvodněny nebo určeny k zalesnění, což naštěstí proběhlo jen částečně. Bez péče však docházelo k degradaci a zarůstání dřevinou vegetací. Od roku 2006 o část pozemků pečuje na základě dohod s vlastníky Pozemkový spolek Gallinago. Roku 2021 zde byla na základě návrhu pozemkového spolku vyhlášena přírodní rezervace.

Roku 2023 se naskytla možnost vykoupit dva pozemky v sousedství udržované plochy. Částečně jde o jednu z biologicky nejcennější část rezervace, částečně o degradovanou plochu vhodnou k vytvoření tůní, které dosud na lokalitě chybí. Pozemky o celkové výměře 0,63 ha byly vykoupeny Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu díky finančními daru Nadačního fondu Veolia. 

Péče o lokalitu

Zachování cenných a revitalizace degradovaných biotopů – pestrá mozaika mokřadních společenstev. V degradované části vybudování několika tůní.

Přístup

Přírodní rezervaci protíná silnice z Šimanova do Hlávkova, vykoupené pozemky leží severně od ní. Vlastní lokalita je vzhledem k podmáčení obtížně přístupná.

Zobrazit místo Pod Trojanem na větší mapě

Další informace

  • Tisková zpráva k výkupu

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Gallinago, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ul. 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel.: 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.