číslo účtu MPP 9999922/0800

Kamenec

Komplex luk, křovin a skalnatých strání nad údolím Radnického potoka, na severozápadním úbočí vrchu Listopad. Skalnaté stráně mezi osadou Svatá Barbora a vsí Kamenec, tvořené prvohorními břidlicemi s porosty stepního charakteru, a na ně navazující louky při pravém břehu potoka.

okáč rosičkový (foto Jan Moravec)chmerek vytrvalý (foto Jan Moravec)tesařík (foto Jan Moravec)dva lišejníky na větvi trnky - snad větvičník a terčovník (foto Jan Moravec)konopice širolistá (foto Jan Moravec)modrásek (foto Jan Moravec)kněžice páskovaná (foto Jan Moravec)chrpa luční (foto Jan Moravec)

Význam

Přírodovědně i krajinářsky velmi zajímavé území. Z přírodovědného hlediska je hodnotná zejména entomofauna. Například zde bylo nalezeno několik desítek vzácných druhů brouků – mimo jiné střevlík Nebria salina, vyskytující se převážně v západní Evropě, kriticky ohrožená mandelinka obilní, která zde má jedinou známou lokalitu v západních Čechách či dva její příbuzní – kryptohlavové – známí v západních Čechách z pouhých tří lokalit. Výskyt dvou vzácných druhů modrásků – modráska bahenního a modráska očkovaného – je důvodem zařazení lokality mezi Evropsky významné lokality (těžiště jejich výskytu však leží mimo vykupované pozemky, v nivě potoka). Žije zde však i několik druhů plazů a řada ptáků.

Historie

V minulosti pastviny, louky a sady. Místy se kdysi těžila břidlice s pyritovými vložkami za účelem výroby kyseliny sírové. Postupně z větší části ponecháno ladem.

Zachování vzácných druhů hmyzu vyžaduje speciální, poměrně náročnou péči. S vlastníky, kteří jsou ochotni se takto o své pozemky starat, místní pozemkový spolek spolupracuje, pomáhá jim a radí. U dalších pozemků se jeví jako nejlepší způsob zajištění péče o ně jejich výkup, neboť vlastníci o jakoukoliv spolupráci nemají zájem, možnost dohody často komplikují složité vlastnické vztahy (některé pozemky měly i 5 spoluvlastníků). Nelze pominout ani riziko využití některých pozemků pro intenzivní zemědělství, neboť oficiálně jsou vedené jako orná půda. Objevil se i projekt solární elektrárny. Proto začal Český svaz ochránců přírody v lokalitě v rámci kampaně Místo pro přírodu od roku 2006 některé pozemky postupně vykupovat. Následně byla lokalita prohlášena Evropsky významnou lokalitou (hranice EVL se nekryje s hranic vykoupených pozemků) a její část – vesměs mimo vykoupené pozemky – přírodní památkou.

V současné době zde Český svaz ochránců přírody vlastní 4,66 ha (pozemky č. 501/33,  502/1,  503/1,  504,  511/12, 512/5 v k.ú. Kamenec u Radnic a č. 1491/1 v k.ú. Radnice). Pozemky 501/20, 501/53, 506/2 a 507/5 v k.ú. Kamenec u Radnic (0,68 ha) je ve vlastnictví správcovského pozemkového spolku (ČSOP Radnice), o další pozemky (zejména v nivě Radnického potoka) pečuje na základě dohod s vlastníky.

Péče o lokalitu

Na loukách je prováděna seč a pastva, vyhovující zdejšímu hmyzímu obyvatelstvu. Paseny jsou i pozemky na levém břehu Radnického potoka, kde pastva slouží jako primární obnovní zásah po dlouhých letech pustnutí (probíhá zde i pastva ve stromovém porostu, který však formálně není lesem!). Křovinami zarostlé svahy jsou prozatím ponechány bez zásahů – je sledován jejich vliv na hmyz (a též ptáky), pokud by se to jevilo jako potřebným, byly by křoviny částečně redukovány. Na vhodných místech jsou obnovovány framkenty starých sadů.

Pro turisty bylo při cestě procházející při patě svahu vybudováno v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě jednoduché odpočívadlo.

Přístup

Po zelené turistické značce z Radnic do Kamence. Značka prochází při západním okraji lokality, je označena informačními cedulemi. Po silnici, která se dotýká okraje lokality, vede i cyklostezka.

Zobrazit místo Kamenec na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Radnice, ZO ČSOP Radnice, Na Potocích 221, 338 28 Radnice, tel.: 371 785 085, e-mail: ekocentrum@csop-radnice.cz.

KamenecKamenec


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.