číslo účtu MPP 9999922/0800

Střelenská louka

Jedna z posledních zachovaných extenzivně obhospodařovaných luk v Podkrušnohoří, v těsném sousedství zástavby vsi Střelná.

prstnatec májový - jedna z ozdob Střelenské louky (foto Jiří Bělohoubek)Střelenská louka - zachovaný kousek přírody takřka uprostřed vesnice (foto Jan Moravec)jeden z prvních jarních květů - prvosenka vyšší (foto Jan Moravec)na Střelenské louce je věru co fotografovat (foto Jan Moravec)modrásek bahenní - jeden ze vzácných obyvatel Střelenské louky; vyskytuje se zde v počtu několika desítek kusů (foto Jiří Rous)tužebník (foto Patrik Sláma)mohutná vrba na okraji louky (foto Jan Moravec)černýš hajní roste při okraji louky, v místech, kde navazuje na přilehlý lesík (foto Jan Moravec)

Význam

V širším regionu kdysi běžný typ louky, dnes však již zcela ojedinělé společenstvo, jedna z nejcennějších vlhkých luk v širokém okolí. Výskyt řady zajímavých druhů rostlin – k nejvzácnějším patří drobná kapradinka hadilka obecná, neméně drobná bařička bahenní, prorostlík dlouholistý či bahnička jednoplevá, z druhů „běžnějších“ pak vstavač májový, bradáček vejčitý, svízel severní, suchopýr nebo čtyři druhy vzácných ostřic (o. latnatá, o. odchylná, o. trsnatá a o. Otrubova). Ze živočichů zde pozorováni mimo jiné ještěrka živorodá, zmije obecná, slepýš křehký, ropucha obecná či modrásek bahenní.

Ohrožení

V minulosti byla většina podobných luk zničena intenzivním zemědělstvím – rozoráním nebo silným hnojením a odvodněním. V současné době je největším rizikem pro jejich zbytky zástavba. Právě proto byla Střelenská louka v rámci kampaně Místo pro přírodu Českým svazem ochránců přírody odkoupena. Z dlouhodobějšího hlediska by pro vzácné druhy lučních rostlin bylo fatální i její nekosení, které by znamenalo postupné vytlačení lučních rostlin agresivnějšími druhy a následně křovinami.

Péče o lokalitu

Louka je pravidelně kosena. Místy je narušován povrch kvůli přežití konkurenčně slabších vzácných druhů. Bylo zde vybudován několika drobných vodních tůňěk.

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě došlo k ohrazení lokality ve směru od silnice, bylo zřízeno jednoduché odpočívadlo a osazeny dvě informační tabule.

Přístup

Louka se nachází na jihozápadním okraji vsi Střelná na Teplicku, v ohybu silnice z Hrobu (Mlýnů) do Košťan. Do Střelné se dá nejlépe dostat autobusem z Teplic, nejbližší zastávka Košťany,Střelná,U kapličky. Na louce najdete informační panel a odpočivadlo.

Zobrazit místo Střelenská louka na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Fergunna, ZO ČSOP Teplice – Fergunna, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 417 533 189, 734 802 066, 734 802 060, e-mail: psferguna@gmail.com.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

538 434 Kč (3.11.2020)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
156 hektarů na 38 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.