číslo účtu MPP 9999922/0800

Radiměřské motýlí království – sady

Soubor druhově velmi bohatých ovocných sadů na západním okraji Radiměře je součástí většího komplexu xerotermních a mezofilních biotopů v okolí této vsi.

Význam

Vlajkovým druhem ochrany lokality je kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný, jehož populace se za dobu údržby lokality významně zvýšila. Celkově bylo na lokalitě zaznamenáno cca 10 druhů modrásků a řada dalších vzácnějších motýlů. Z dalších vzácných živočichů můžeme jmenovat kudlanku nábožnou či zmiji obecnou – oba druhy jsou zde velmi hojné. Lokalita je velmi pestrá i z botanického hlediska, za zmínku stojí např. výskyt hned 5 druhů vstavačů (pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, okrotice bílá, bradáček vejčitý, kruštík širolistý). Významná je také zdejší populace několika set trsů silně ohrožené ostřice ptačí nožky nebo raritní výskyt pcháče bělohlavého.

Historie

Lokalita byla odnepaměti zemědělsky využívána. Na svažitých plochách se pásl dobytek nebo se senařilo, rovinatější části byly využívány jako políčka. Dle pamětníků byla lokalita ještě v polovině 20. století prakticky bez dřevin. Místní ovocné sady byly vysazeny zhruba v polovině 20. století. Koncem 20. století již lokalita místy z důvodu neobhospodařování silně zarůstala náletovými dřevinami. Od roku 2013 pečuje o pozemky v okolí Radiměře (v širším slova smyslu, nejen o sady) ČSOP – nejprve Velkojaroměřský pozemkový spolek, posléze převzal péči Pozemkový spolek Arion.

Podrobný monitoring území provedený v letech 2019 a 2020, tedy 5 let po zahájení údržby lokality, jednoznačně potvrdil pozitivní přínos ochranářského managementu pro místní biodiverzitu. Hlavní předmět ochrany území, modrásek černoskvrnný, zvýšil svou početnost z původních jedinců na desítky až stovky jedinců. Zejména v roce 2019 bylo pozorováno cca 200 až 300 imag. Pozitivně na ochranářské zásahy reagují rovněž rostliny, především orchideje. Nejvýraznější nárůst je pozorován u pětiprstky žežulníku – v roce 2020 bylo objeveno zhruba 200 sterilních růžic. Zaznamenávány jsou také stále nové plochy s výskytem vemeníku dvoulistého a bradáčku vejčitého. Stabilní se zdají být populace např. okrotice bílé, hořečku brvitého a hořce křížatého.

Na jaře 2022 došlo k výkupu prvních dvou pozemků (1,2 ha) z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu.

Péče o lokalitu

Prakticky na celé ploše lokality byly zprvu odstraněny náletové dřeviny a dále se travní porosty udržují pravidelným kosením křovinořezem, popř. sekačkou. Od roku 2021 probíhá na části lokality rovněž pastva koní, ovcí a koz. Okrajově jsou prováděny výsadby dřevin (ovocné dřeviny, jalovce nařízkované z místního zdroje), instalace hnízdních budek pro ptáky, údržba ovocných dřevin apod. Cílem je obnova druhově bohatých ovocných sadů za využití extenzivní pastvy smíšeného stáda koní, ovcí a koz a mozaikovité kosení nespásaných travních porostů.

Péče o lokalitu v současné době (2021-2023) probíhá v rámci projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků, podpořeného Norskem z Norských fondů. Na lokalitě probíhají několikrát do roka dobrovolnické managementové tábory (viz www.vikendproprirodu.cz). 

Přístup

Půjdete-li z Radiměře po silnici k západu (směr Pomezí), vykoupené sady se nacházejí vpravo bezprostředně za tabulí označující konec vsi. 

Zobrazit místo Motýlí království na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Arion, ZO ČSOP Arion, kpt. Nálepky 962/13, Olomouc, 779 00, tel.: 723 674 209, e-mail: ondra.sil@centum.cz, http://csoparion.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.