číslo účtu MPP 9999922/0800

Opičák kontra územní plán Liberce

Liberec připravuje nový územní plán. V právě projednávaném konceptu se mimo jiné objevila zbrusu nová silnice okrajovou částí Opičáku! Vlastnická práva nám umožnila podat oficiální námitku (viz níže); pokud by tento záměr zůstal i v čistopise územního plánu, budeme konat další kroky jak s právníky, tak ve spolupráci s veřejností.

Text odůvodnění námitky, zaslaný Odboru stragie a územní koncepce Magistrátu města Liberec:
Pozemek 1449/1 v k.ú. Růžodol I. je součástí jedné z mála „zelených“ ploch v této části Liberce. Je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa (ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích), součástí registrovaného významného krajinného prvku „Lesík u letiště“ (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Je součástí území, které bylo v letech 2006-2009 vykoupeno Českým svazem ochránců přírody z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu jako „soukromá rezervace“, tedy území chráněné vlastnickými právy pro zachování ekologických i rekreačních funkcí této lokality.
Narušení části lesního porostu je v přímém rozporu se všemi výše uvedenými funkcemi tohoto pozemku. Kromě vlastní likvidace části pozemku případnou výstavbou komunikace a zmenšení celkové plochy již tak dost malé lokality by výstavba silnice znamenala i další doprovodné negativní vlivy na pozemky v držení majitele a jejich funkce, kvůli kterým je koupil – tedy především riziko větrné kalamity otevřením v současné době uzavřeného okraje porostu, narušení vodního režimu, který je jedním z klíčových prvků této lokality, vytvoření migrační bariéry na východní straně lokality (přičemž bariéry dnes již existují na severní a západní straně lokality) a výrazné narušení rekreační funkce tohoto místa (mimo jiné vytvoření bariéry mezi lesíkem a nedalekým útulkem pro psy, kterému tvoří lesík logické zázemí, či zhoršením přístupu na lokalitu – stavba by s velkou pravděpodobností kromě výše zmíněného pozemku zasáhla i sousední pozemek č. 1441, který je v současné době jedinou přístupovou cestou).
Komunikaci plánovanou přes část pozemku 1449/1 považujeme za zbytnou. Je plně nahraditelná komunikacemi vedoucími po západní straně libereckého letiště, pro celkovou dopravní obslužnost Liberce nemá podstatnější význam a její hlavní funkcí je pravděpodobně přivést další zákazníky komerční zóně Liberec Sever – tady zájem nikoli veřejný, ale soukromý.
Pozemek č. 1449/1 (stejně jako pozemky související) byl Českým svazem ochránců přírody koupen z důvodu ochrany významného krajinného prvku, řady zdejších vzácných živočichů i rekreační funkce lokality díky finančním darům stovek drobných dárců z celé republiky. Město Liberec by si mělo vážit takovéhoto zájmu veřejnosti o uchování jeho přírodních hodnot. Český svaz ochránců přírody dal všem dárcům veřejný slib, že jako vlastník pozemků udělá vše pro jejich ochranu. Ze strany současného vlastníka tedy nepřichází v úvahu jakýkoli souhlas s realizací v konceptu územního plánu navrhované komunikace, případným snahám o vyvlastnění z důvodu „veřejného zájmu“ se budeme bránit soudní cestou. (Podotýkáme, že cílem výkupu pozemků nebylo v žádném případě blokování výstavby této komunikace – územní plán platný v době, kdy k výkupům došlo, zde žádnou komunikaci nepředpokládal.)

Publikováno 26. 5. 2011


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.